ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
DE MEULEMEESTER PROJECTS

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De offertes zijn geldig tot 1 maand na datum van opmaak, en zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Elke klacht moet aangetekend binnen de 8 dagen na factuurdatum gebeuren met vermelding van factuurnummer.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 6. Bij niet betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50€.
 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadeloosstelling.
 8. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald werden, blijven zij eigendom van de verkoper. Bij niet betaling zullen de geleverde goederen door de verkoper terug gehaald worden en dit volledig op kosten van de in gebreke blijvende koper.
 9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel of woonplaats heeft.
 10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lockdown en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 11. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 12. Onze vrijwaringsplicht mbt gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 13. Indien wij ons verbinden tot het leveren van goederen of diensten kan gevraagd worden één derde te betalen bij ondertekenen van de offerte, één derde bij aanvang van de werken en één derde bij de voltooiing ervan.
 14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Tevens houden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 15. De kosten voor vervoer en afvalverwerking komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Adres

De Meulemeester Projects

Huisgaverstraat 39

9750 Ouwegem (Kruisem)


Contact

Tel.: 09 324 75 40

Gsm: 0479 50 14 70

Email: info@stevendemeulemeester.be